Gegevens verwerken...
"Wij leren onze cursisten niets, wij helpen hen slechts te ontdekken wat zij moeten weten"
 • Inleiding

  In plaats van een juridische procedure, vaak met advocaten die voor hun cliënten het onderste uit de kan willen halen, kiezen steeds meer partijen ervoor om middels  mediation te zoeken naar een optimale en duurzame oplossing. Geen tegengestelde standpunten en argumenten, maar zoeken naar wederzijdse belangen. Geen ruzie-, maar een oplossingsmodel

 • Het proces

  In een mediationproces  maakt de een de ander duidelijk waar het conflict naar zijn/haar opvatting nu echt over gaat, luistert men naar elkaar en komen de belangen op tafel die ten grondslag liggen aan de standpunten van betrokkenen. (Niet zelden lopen deze belangen parallel).

  Meer dan eens bedenken betrokkenen in de loop van het proces zélf hun oplossing(en) voor hun conflict.

  Daardoor ontstaat voor alle betrokkenen een win-win-situatie.  Dit betekent dat de (arbeids) relatie op langere termijn in stand kan blijven.

 • Toepassing

  Mediation wordt bij Raadgevend Bureau toegepast:

  • in conflicten tussen de bestuurder en de ondernemingsraad
  • bij de oplossing van problemen die worden veroorzaakt door (nog) niet goed verlopende samenwerking binnen maatschappen en in organisaties na fusies en reorganisaties
  • in het werkbaar maken van samenwerkings­relaties
  • in geval van arbeids­ongeschiktheid (als gevolg van een arbeidsconflict)
  • in geval van (seksuele) intimidatie
  • bij het beslechten van arbeidsconflicten
 • De rol van de mediator

  Bij conflicten kunnen emoties hoog oplopen. Met als gevolg dat met elkaar praten en naar elkaar luisteren vaak niet meer mogelijk is.

  Toch kan de impasse worden doorbroken door het inschakelen van een neutrale derde, de mediator van Raadgevend Bureau Speelman . De bij ons bureau aangesloten Mediators zijn opgeleid bij een erkend trainingsinstituut en daardoor in staat om effectief met conflicten en emoties om te gaan.

   

  De mediator bemoeit zich niet met de inhoud van het conflict en geeft daarover ook geen oordeel. Hij ”faciliteert” het gesprek tussen de partijen (hierna aan te duiden als: cliënten). Dat wil zeggen dat hij het communicatie- en onderhandelingsproces, waarin het conflict tussen cliënten wordt besproken, begeleidt en bewaakt.

  Hij fungeert daarbij als gespreksleider en doet dat door de regie in het gesprek te voeren, waardoor voor elke cliënt in gelijke mate  ruimte bestaat om zijn of haar standpunt naar voren te brengen. Daarbij is het de taak van de mediator om er goed op te letten dat de ene cliënten daadwerkelijk hoort en begrijpt wat de andere zegt en bedoelt. Hij zorgt er ook voor dat de andere cliënt daadwerkelijk hoort wat de ander zegt en dat deze begrijpt wat wordt bedoeld.

   

  De mediator doet dat door:

  • cliënten - elk voor zich - inzicht in het eigen gedrag te laten krijgen en om inzicht in het gedrag van die ander cliënt te bevorderen
  • inzichtelijk te maken op welke wijze cliënten die in een conflict verwikkeld zijn met elkaar communiceren
  • cliënten helderheid te laten maken waaruit het conflict écht bestaat en welke belangen er daadwerkelijk spelen.

  De mediator heeft geen enkel belang bij de oplossing die cliënten daarvoor onder zijn begeleiding uiteindelijk zullen vinden. Dit maakt het mogelijk dat hij zich geheel neutraal en onafhankelijk ten opzichte van hen kan opstellen.

  De mediator is verplicht om te handelen volgens de Gedragsregels voor Mediators en het NMI Reglement. Er is een klacht- en tuchtrecht van toepassing. (Wordt op verzoek aan u toegezonden)